قیمت ویژه آگهی

شرکتی کوچک

25,000 تومان

25,000 تومان برای 1 شغل به مدت 60 روز


ویژگی آزمایشی ۱
ویژگی آزمایشی ۲
ویژگی آزمایشی ۳
ویژگی آزمایشی ۴
ویژگی آزمایشی ۵

شروع

شرکتی متوسط

35,000 تومان

35,000 تومان برای 5 شغل به مدت 90 روز


ویژگی آزمایشی ۱
ویژگی آزمایشی ۲
ویژگی آزمایشی ۳
ویژگی آزمایشی ۴
ویژگی آزمایشی ۵

شروع

شرکتی بزرگ

50,000 تومان

50,000 تومان برای 20 شغل به مدت 190 روز


ویژگی آزمایشی ۱
ویژگی آزمایشی ۲
ویژگی آزمایشی ۳
ویژگی آزمایشی ۴
ویژگی آزمایشی ۵

شروع